×

Poznámka

Najprv zadajte vašu adresu, prosím.
Fakturačné údaje
Upraviť fakturačné údaje
Dodacia adresa
Použiť ak dodacia a fakturačná adresa sú rovnaké
Pridať adresu
Meno Kód tovaru Cena Množstvo / Aktualizovať DPH Zľava Celkom
 
Výsledná cena
 

Zvolený spôsob dopravy

Nie je vybraný žiaden spôsob dopravy.

Prosím vyberte si dopravu

 

Pre zadanú adresu sa nenašli žiadne spôsoby dopravy. Kontaktujte nás telefonicky alebo cez kontaktný formulár.

 
Celkom:
0,00 €
0,00 €
Poznámky a špeciálne požiadavky
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 Všeobecné obchodné podmienky

 

Predávajúci:

 

Mgr. Júlia Šmidáková
Kopčianska 78
851 01 Bratislava
IČO: 41 482 182
DIČ: 1073939053
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č.ú. 2613126086 / 1100
Zapísaná na Obv. Úrade v Bratislave, odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra 110-149966

 

(ďalej len „predávajúci“)

 

Všeobecné ustanovenia

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) platia pre internetový obchod www.heavenly.sk
  2. Predávajúcim je Mgr. Júlia Šmidáková, Kopčianska 78, 851 01 Bratislava
  3. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutoční objednávku v obchode www.heavenly.sk (ďalej len „kupujúci“)

 

 

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

 

1.      Predávajúci je povinný:

-          dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite

-          k tovaru priložiť všetky potrebné dokumenty

2.      Kupujúci je povinný:

-          zaplatiť za objednaný tovar dohodnutú sumu

-          prevziať tovar

-          skontrolovať nepoškodenosť obalu pri prevzatí

 

Objednávka

 

1.      Po odoslaní objednávky kupujúcim predávajúci túto objednávku potvrdí. Odoslaním potvrdenia objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci dáva odoslaním objednávky súhlas s týmito obchodnými podmienkami a so spracovaním osobných údajov pre účely predaja v e-shope www.heavenly.sk. Ak predávajúci objednávku neodsúhlasí formou potvrdenia elektronickou poštou, zmluvný vzťah nevzniká.

2.      Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty a bude obsahovať všetky požadované údaje.

3.      Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje zaplatiť objednaný tovar.

 

Storno objednávky

 

1.      Kupujúci má právo odoslanú nezaplatenú objednávku stornovať bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania, a to e-mailom na adresu heavenlywebshop@gmail.com s uvedením čísla objednávky.

2.      Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak tovar už nie je možné vyrobiť, napríklad kvôli nedostatku materiálu. Predávajúci bude kupujúceho o zrušení objednávky bezodkladne informovať.

 

Vrátenie tovaru

 

1.      Kupujúci má právo zaplatený tovar vrátiť bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od doručenia.

2.      V prípade vrátenia tovaru hradí poštovné na jeho zaslanie predávajúcemu kupujúci.

3.      Tovar musí byť nepoškodený, čistý, neopotrebovaný, so všetkými označeniami a visačkami.

4.      Kupujúci je povinný predávajúceho e-mailom informovať o tom, že sa rozhodol tovar vrátiť. V správe uvedie číslo objednávky, svoju adresu a číslo účtu. Po odsúhlasení predávajúcim kupujúci zašle tovar na adresu predávajúceho.

5.      Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu sumu zaplatenú za vrátený tovar, vrátane poštovného, ktoré bolo kupujúcemu účtované za doručenie tovaru, a to do 14 dní od doručenia vráteného tovaru u predávajúceho.

6.      Pri vrátení poškodeného alebo opotrebovaného tovaru má predávajúci právo vrátiť kupujúcemu sumu, zníženú o čiastku za poškodenie tovaru, vyčíslenú na základe rozsahu poškodenia.

 

Cena a platobné podmienky

 

1.      Všetky ceny sú uvedené v eurách a vrátane DPH.

2.      Kupujúci je povinný zaplatiť cenu za objednaný tovar, vrátane poštovného.

3.      Kúpnu cenu za objednaný tovar môže kupujúci zaplatiť výlučne bezhotovostne, vopred na účet predávajúceho, uvedený vyššie alebo cez službu PayPal po doručení výzvy na zaplatenie od predávajúceho. Platba vopred na účet sa uskutoční na základe zálohovej faktúry, odoslanej predávajúcim cez e-mail.

4.      Ku kúpnej cene sa pripočítava suma za prepravu v zmysle uvedených sadzieb.

5.      Predávajúci je povinný vystaviť kupujúcemu faktúru na sumu objednaného tovaru a doručiť ju kupujúcemu spolu s tovarom.

 

Dodacie podmienky a poplatky za poštovné

 

1.      Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar do 14 pracovných dní od prijatia platby od kupujúceho.

2.      Pokiaľ predávajúci nie je v stave túto lehotu dodržať, včas o tom informuje kupujúceho a dohodne sa s ním na novej dodacej lehote.

3.      Odosielanie tovaru prebieha prostredníctvom Slovenskej pošty, zásielka je odosielaná ako doporučený list 1. Triedy.

4.      Sadzba poštovného na Slovensko: 4 €

            Sadzba poštovného do zahraničia: 10 €

5.      Ku zásielke je priložená faktúra (daňový doklad).

 

Odstúpenie od zmluvy

 

1.      Kupujúci má podľa zákona č. 102/2014 Z.z. právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť za nasledovných podmienok:

-          Kupujúci bezodkladne oznámi predávajúcemu svoj zámer odstúpiť od zmluvy, a to v písomnej forme – e-mailom na adresu heavenly@heavenly.sk alebo poštou na adresu Júlia Šmidáková, Kopčianska 78, 851 01 Bratislava.

-          Po odstúpení od zmluvy kupujúci zašle na vlastné náklady predávajúcemu tovar poštou (nie však na dobierku) spolu s kompletnou dokumentáciou (originálom faktúry, a pod.). Kupujúci môže tovar doniesť aj osobne po dohode s predávajúcim. Tovar nesmie byť poškodený, inak má predávajúci právo z vrátenej sumy odpočítať hodnotu poškodenia.

2.      Po obdržaní tovaru vráti predávajúci kupujúcemu cenu za tovar vrátane poštovného, ak bolo hradené, a to formou bankového prevodu.

 

Reklamačný poriadok

 

1.      Záručná doba na kvalitu tovaru je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

2.      Kupujúci sa zaväzuje tovar reklamovať bezodkladne po zistení závady.

3.      Na nepoškodený tovar sa reklamácia nevzťahuje. Kupujúci má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní. Reklamácia sa nevzťahuje ani na tovar poškodený bežným opotrebovaním, neoznámením poškodenia pri prevzatí, nešetrným alebo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, nedodržiavaním pokynov údržby na etikete.

4.      Kupujúci má počas záručnej doby právo na bezplatnú opravu poškodeného tovaru, výmenu reklamovaného tovaru alebo na vrátenie peňazí.

5.      Kupujúci zašle reklamovaný tovar na vlastné náklady späť poštou (nie však na dobierku) na adresu: Júlia Šmidáková, Kopčianska 78, 851 01 Bratislava, prípadne odovzdá pri osobnom stretnutí po dohode s predávajúcim. K tovaru je potrebné priložiť reklamačný list, k čomu možno použiť tento formulár.

6.      Predávajúci reklamáciu potvrdí formou e-mailu do 3 pracovných dní, pričom v tomto e-maili určí spôsob vybavenia reklamácie.

7.      Ak sa predávajúci a kupujúci dohodli na vrátení peňazí, predávajúci tak urobí po prijatí reklamovaného tovaru na účet kupujúceho vrátane poštovného, ak bolo účtované k cene tovaru, a to najneskôr do 30 dní od prijatia tovaru.

 

V Bratislave, 5.5.2015