Všeobecné obchodné podmienky

 

 

Predávajúci:

 

Mgr. Júlia Šmidáková

Košická 26

821 09 Bratislava

IČO: 41 482 182

DIČ: 1073939053

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č.ú. 2613126086 / 1100

Zapísaná na Obv. Úrade v Bratislave, odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra 110-149966

(ďalej len „predávajúci“)

 

Orgán dozoru:

Ústredný inšpektorát 
Slovenskej obchodnej inšpekcie
poštový priečinok 29 
Prievozská 32 
827 99  Bratislava 27

 

Všeobecné ustanovenia

1.      Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) platia pre internetový obchod www.heavenly.sk

2.      Predávajúcim je Mgr. Júlia Šmidáková, Košická 26, 821 09 Bratislava

3.      Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutoční objednávku v obchode www.heavenly.sk (ďalej len „kupujúci“)

 

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

 

1.      Predávajúci je povinný:

-          dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite

-          k tovaru priložiť všetky potrebné dokumenty

2.      Kupujúci je povinný:

-          zaplatiť za objednaný tovar dohodnutú sumu

-          prevziať tovar

-          skontrolovať nepoškodenosť obalu pri prevzatí

 

Objednávka

 

1.      Po odoslaní objednávky kupujúcim predávajúci túto objednávku potvrdí. Odoslaním potvrdenia objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci dáva odoslaním objednávky súhlas s týmito obchodnými podmienkami a so spracovaním osobných údajov pre účely predaja v e-shope www.heavenly.sk v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Ak predávajúci objednávku neodsúhlasí formou potvrdenia elektronickou poštou, zmluvný vzťah nevzniká.

2.      Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty a bude obsahovať všetky požadované údaje.

3.      Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje zaplatiť objednaný tovar.

 

Storno objednávky

 

1.      Kupujúci má právo odoslanú nezaplatenú objednávku stornovať bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania, a to e-mailom na adrese heavenly(zavináč)heavenly.sk  s uvedením čísla objednávky.

2.      Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak tovar už nie je možné vyrobiť, napríklad kvôli nedostatku materiálu. Predávajúci bude kupujúceho o zrušení objednávky bezodkladne informovať.

 

Vrátenie tovaru

 

1.      Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od jej uzavretia, čiže má právo zaplatený tovar vrátiť bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky. Keďže u nás sú dodacie lehoty niekedy aj dlhšie, umožňujeme Vám tovar vrátiť alebo vymeniť za iný do 14 dní od jeho doručenia. Vrátenie tovaru sa netýka tovaru, vyhotoveného na základe špeciálnej požiadavky kupujúceho (predĺženie, skrátenie, zásahy do strihu alebo tovar vyhotovený na zákazku).

2.      V prípade vrátenia tovaru hradí poštovné na jeho zaslanie predávajúcemu kupujúci.

3.      Uvítame, keď bude tovar nepoškodený, čistý a neopotrebovaný.

4.      Kupujúci je povinný predávajúceho e-mailom informovať o tom, že sa rozhodol tovar vrátiť. V správe uvedie číslo objednávky, svoju adresu a číslo účtu. Po odsúhlasení predávajúcim kupujúci zašle tovar na adresu predávajúceho.

5.      Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu sumu zaplatenú za vrátený tovar, vrátane poštovného, ktoré bolo kupujúcemu účtované za doručenie tovaru.

6.      Pri vrátení poškodeného alebo opotrebovaného tovaru má predávajúci právo  po vrátení sumy kupujúcemu od kupujúceho požadovať čiastku za poškodenie tovaru, vyčíslenú na základe rozsahu poškodenia.

 

Cena a platobné podmienky

 

1.      Všetky ceny sú uvedené v eurách a vrátane DPH.

2.      Kupujúci je povinný zaplatiť cenu za objednaný tovar, vrátane poštovného.

3.      Kúpnu cenu za objednaný tovar môže kupujúci zaplatiť výlučne bezhotovostne, vopred na účet predávajúceho, uvedený vyššie alebo cez službu PayPal po doručení výzvy na zaplatenie od predávajúceho. Platba vopred na účet sa uskutoční na základe potvrdzujúceho e-mailu s údajmi k platbe. Následne Predávajúci vystaví faktúru a pošle ju Kupujúcemu spolu s tovarom.

4.      Ku kúpnej cene sa pripočítava suma za prepravu v zmysle uvedených sadzieb.

5.      Predávajúci je povinný vystaviť kupujúcemu faktúru na sumu objednaného tovaru a doručiť ju kupujúcemu spolu s tovarom.

 

Dodacie podmienky a poplatky za poštovné

 

1.      Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar do 14 pracovných dní od prijatia platby od kupujúceho.

2.      Pokiaľ predávajúci nie je v stave túto lehotu dodržať, včas o tom informuje kupujúceho a dohodne sa s ním na novej dodacej lehote.

3.      Odosielanie tovaru prebieha prostredníctvom Slovenskej pošty, zásielka je odosielaná ako doporučený list 1. Triedy. Využívame aj služby Zásielkovne. K poštovnému je pripočítaný poplatok za balné.

4.      Sadzby poštovného:

- Slovenská Pošta - doručenie do SR, platba vopred na účet: 3,30 €

- Slovenská Pošta - doručenie do SR, dobierka: 4,60 €

- Slovenská Pošta - doručenie do zahraničia, platba vopred na účet: 8,00 €

- Zásielkovňa - doručenie do SR (na vybranú pobočku Zásielkovne), platba vopred na účet alebo dobierka: 2,80 €

- Kuriér, platba vopred na účet: 6,30 €

- Zásielkovňa - doručenie do ČR (na vybranú pobočku Zásielkovne), platba vopred na účet alebo dobierka: 6,00 €

 

Sadzba poštovného do iných krajín v zahraničí:

Podľa aktuálneho cenníka Slovenskej Pošty.

 

5.      Ku zásielke je priložená faktúra (daňový doklad).

Predávajúci a Kupujúci sa môžu individuálne dohodnúť aj na osobnom odbere tovaru. V takomto prípade Kupujúci poštovné neuhrádza.

 

Odstúpenie od zmluvy

 

1.      Kupujúci má podľa zákona č. 102/2014 Z.z. právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť za nasledovných podmienok:

-          Kupujúci bezodkladne oznámi predávajúcemu svoj zámer odstúpiť od zmluvy, a to v písomnej forme – e-mailom na adresu heavenly(zavináč)heavenly.sk alebo poštou na adresu Júlia Šmidáková, Kopčianska 78, 851 01 Bratislava.

-          Po odstúpení od zmluvy kupujúci zašle na vlastné náklady predávajúcemu tovar poštou (nie však na dobierku) spolu s kompletnou dokumentáciou (originálom faktúry, a pod.). Kupujúci môže tovar doniesť aj osobne po dohode s predávajúcim. Tovar nesmie byť poškodený, inak má predávajúci právo z vrátenej sumy odpočítať hodnotu poškodenia.

2.      Po obdržaní tovaru vráti predávajúci kupujúcemu cenu za tovar vrátane poštovného, ak bolo hradené, a to formou bankového prevodu.

 

Reklamačný poriadok

 

1.      Záručná doba na kvalitu tovaru je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

2.      Kupujúci sa zaväzuje tovar reklamovať bezodkladne po zistení závady.

3.      Na nepoškodený tovar sa reklamácia nevzťahuje. Kupujúci má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní. Reklamácia sa nevzťahuje ani na tovar poškodený bežným opotrebovaním, neoznámením poškodenia pri prevzatí, nešetrným alebo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, nedodržiavaním pokynov údržby na etikete.

4.      Kupujúci má počas záručnej doby právo na bezplatnú opravu poškodeného tovaru, výmenu reklamovaného tovaru alebo na vrátenie peňazí.

5.      Kupujúci zašle reklamovaný tovar na vlastné náklady späť poštou (nie však na dobierku) na adresu: Júlia Šmidáková, Kopčianska 78, 851 01 Bratislava, prípadne odovzdá pri osobnom stretnutí po dohode s predávajúcim. K tovaru je potrebné priložiť reklamačný list, k čomu možno použiť tento formulár.

6.      Predávajúci reklamáciu potvrdí formou e-mailu do 3 pracovných dní, pričom v tomto e-maili určí spôsob vybavenia reklamácie.

7.      Ak sa predávajúci a kupujúci dohodli na vrátení peňazí, predávajúci tak urobí po prijatí reklamovaného tovaru na účet kupujúceho vrátane poštovného, ak bolo účtované k cene tovaru, a to najneskôr do 30 dní od prijatia tovaru.

 

Alternatívne riešenie sporov

 

1.      Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na heavenly /zavináč/ heavenly.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

2.      Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

V Bratislave, 11.7.2017